Heather and Barry Barry and Heather Richards
Family Tree
United Kingdom
Wars since 1455


 • War of the Roses (1455-1485)

 • American War of Independence (1735-1783)

 • Spanish War (1739-1763)

 • Seven year War (1756-1763)

 • Battle of Trafalgar (1805-1805)

 • Battle of Waterloo (1815-1815)

 • Crimean War (1854-1856)

 • Zulu War (1879-1879)

 • Boer War (1899-1902)

 • World War I (1914-1918)

 • World War II (1939-1945)

 • Falklands War (2 April1982- 14 June 1982)

 • Gulf War (16 January 1991- 28 February 1991)